VİZYON

     Sosyoekonomik ve çevre sürdürülebilirlik planlarını destekleme isteğiyle hareket eden MARELLI'nin vizyonu; Çevre, Sağlık ve Güvenlik üzerindeki, faaliyet, ürün ve hizmetlerden kaynaklanan olası tüm etkileri en aza indirmek veya ortadan kaldırmaktır. MARELLI; önleme kültürüne öncülük etme amacıyla, Çevre, Sağlık ve Güvenlik alanlarındaki performansını sürekli olarak iyileştirerek sürdürülebilir gelişme stratejilerini izlemektedir.

 

TAAHHÜT

Herkes, kendi rol ve görevleriyle ilişkili becerileri bakımından, Çevre, Sağlık ve Güvenliğin korunmasının herkesin görevi olduğunun bilincinde olmalıdır. Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularıyla ilgili olarak MARELLI aşağıdakileri taahhüt eder:

 •  işlerin geçerli yerel mevzuata, gönüllü olarak verilen taahhütlere, paydaşların ilgili şartlarına ve en sıkı uluslararası standartlara tamamen uyumlu olarak gerçekleştirilmesi;
 •  sürekli performans iyileştirmelerinin tüm paydaşlar arasında yayılması ve teşvik edilmesi (uyumluluk esas alınarak yıllık planlar, sosyal talepler ve uzun vadeli vizyon belirlemek ve bu Politikanın yayılması yoluyla);
 •  performansı sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak tahsisinin sağlanması;
 •  eğitim, bilgi ve farkındalık yaratma girişimlerinin teşvik edilmesi;
 •  acil durumların tespit edilip yönetilmesi ve böylece bölgesel bağlamda, dahili ve harici paydaşların ihtiyaçlarına göre tesislerin her birinde hazırlanan özel amaca yönelik planlarla insanlar ve çevre üzerindeki etkilerin en eza indirilmesi ve bu etkilere karşı koruma sağlanması;
 •  MARELLI'de çalışan veya MARELLI ile çalışan herkesin yararına olacak şekilde, tehlikeleri ortadan kaldırmak, sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak için (kontrol sırasına uygun olarak) tehlikelerin hızlıca tespit edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin değerlendirilmesi ve uygun önleyici tedbirlerin alınması suretiyle, işyerlerinin durumunun sürekli iyileştirilmesi;
 •  olaylar için belirleyici nedenlerin ve benzer olayların daha önce meydana gelip gelmediğinin veya meydana gelip gelemeyeceğinin araştırılması;
 •  işçilerin ve varsa işçi temsilcilerinin danışmanlık ve katılım faaliyetlerinin teşvik edilmesi;
 •  ürünlerin tasarım, üretim ve dağıtımı dahil tüm önemli kurumsal kararlara Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularının dahil edilmesiyle, yaşam döngüsü de dikkate alınarak, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesine destek olunması;
 •  insanlar ve çevre için tehlikeli olabilecek maddelerin kullanımının ortadan kaldırılması veya azaltılması, uygun alternatiflerin kullanımının teşvik edilmesi;
 •  faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi ve bunun için şu yollara başvurulması:
 •  doğal kaynaklar (su gibi) ile ham maddeleri makul ölçüde kullanmak;
 •  maddelerin yeniden kullanımını ve geri dönüştürülmesini kolaylaştırarak atık üretimini azaltmak;
 •  her tür kirletici maddenin emisyonunun azaltılması;
 •  iklim değişikliği etkilerini hafifletmek için CO2 ve diğer tüm sera gazı emisyonlarının azaltılması (aynı zamanda enerji verimliliği iyileştirmelerinin ve sürdürülebilir olduğunda yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi);
 •  özellikle iş faaliyetlerinin yürütüldüğü coğrafi bölgelerde olmak üzere, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması;
 •  tedarikçilerden, ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uyma ve bu politikaya eşdeğer tedbir ve standartları benimseme temelinde, tedarik zincirinin tamamında verimli Çevre, Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemlerini hayata geçirip uygulamalarının istenmesi.

 

MARELLI Grubunun kontrol* ettiği Tüzel Kişiliklerin sahip olduğu tüm tesislerde uluslararası ISO 14001 ve ISO 45001 standartları ile MARELLI Grubunun kabul ettiği dahili prosedürlere (ve kılavuz ilkelere) uygun olarak Çevre, Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesi, uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi zorunludur.

 

MARELLI Üst Yönetimi, bu Politikanın tamamen uygulanmasında ve Politikada teminat altına alınan değerlere uyumun sağlanmasında stratejik bir rol oynamaktadır.

 

Bursa,Türkiye, 01/02/2022                                                                                Genel Müdür